Projekt- och byggledning

Projektledaren måste besitta den nödvändiga expertisen och erfarenheten för att navigera genom olika faser och processer, från förstudie till färdigställande och överlämning.

Målet är att säkerställa att beställarens intressen tas tillvara gentemot alla involverade parter, inklusive myndigheter, projektörer, entreprenörer och andra intressenter.

Att styra projektet på rätt kurs från början sparar både tid och pengar och resulterar i en förbättrad slutprodukt. Våra projektledare på Gröna Klippan har omfattande erfarenhet av även de mest komplexa projekten och upprätthåller alltid en nära dialog med beställaren för att säkerställa att uppsatta mål och önskade resultat uppnås.

Vi lägger särskild vikt vid de tidiga skedena av projekten. Genom att snabbt identifiera både möjligheter och risker får vi en holistisk förståelse för projektet och dess omgivning, och genom välgrundade beslut lägger vi grunden för en framgångsrik genomförande.